Round 1.03 I VVS2

Round 1.03 I VVS2

VDB

Regular price $11,037.00 Sale